Regulamin Black Winter | Trening Personalny | BodyTec20 | Trening EMS | Siłownia XXI wieku

 

Regulamin Promocji „Black Winter”

 

  

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Black Winter” („Promocja”) przez FlexiPowerGroup Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kudrowicach, (Kudrowice 12, 95 – 200 Kudrowice), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000463831, będący właścicielem BODYTEC20 i BODYTEC20+ („Organizator”).

 

§ 2 Definicje

1.    Stały Klient osoba fizyczna, która zawarła z organizatorem umowę na członkostwo przed ogłoszeniem promocji „Black Winter”.

2.    Poleconyosoba fizyczna, która zawiera pierwszą umowę na członkostwo.

3.    Promocja Black Winter – umożliwia otrzymanie rabatu w wysokości 20% lub 50% na zakup pakietów treningów w BODYTEC20 i BODYTEC20+.

 

§ 3 Uczestnicy Promocji „Black Winter” i warunki udziału

 

1.    Uczestnikiem Programu jest osoba fizyczna, która spełniła łącznie poniższe warunki:
1.1. wyraziła zgodę na przetwarzania danych w celach marketingowych
1.2. wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną
1.3. podała numer telefonu kontaktowego i adres mailowy do kontaktu,
1.4. zawarła z Organizatorem umowę o członkostwo,
1.5. zaakceptowała Regulamin.

2.    Poleconym jest osoba fizyczna, która spełniła łącznie poniższe warunki:
2.1. wyraziła zgodę na przetwarzania danych w celach marketingowych,
2.2. wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną,
2.3. podała numer telefonu kontaktowego i adres mailowy do kontaktu,
2.4. zaakceptowała Regulamin.

  

§ 4 Zasady i przebieg promocji „Black Winter”

 

1.    Czas trwania Programu:
1.1. Stały Klient i Polecony mogą przystąpić do Promocji „Black Winter” od dnia13.11.2020 do dnia 31.12.2020
1.2. Uczestnicy mogą otrzymać tylko jedną zniżkę.
1.3. Polecony może przystąpić do programu jako Uczestnik pod warunkiem spełnienia warunków udziału określonych w § 3 ust. 1 regulaminu.

2.    Stały Klient otrzyma zniżkę20%, jeżeli spełni warunek:
2.1. przedłuży umowę o członkostwo.

3.    Stały Klient otrzyma zniżkę50%, jeżeli spełni warunek:

3.1.        przedłuży umowę o członkostwo i jednocześnie Polecony zakupi pakiet treningów.

 

4.    Polecony otrzyma zniżkę 20% przy zakupie członkostwa na dowolny pakiet.

 

 

§ 5 Reklamacje

 

1.    Uczestnik reklamacje może złożyć pisemnie – przesyłką pocztową na adres siedziby Organizatora.

2.    Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru uczestnika, zostanie udzielona listownie lub poprzez pocztę elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.    Regulamin będzie dostępny na www.bodytec20.pl

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania promocji.

3.    Administratorem danych osobowych Uczestników i Poleconych jest FlexiPowerGroup Sp. z o.o. Sp. K. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji Programu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na https://flexipowergroup.pl/polityka-prywatnosci/

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.