Regulamin sklepu internetowego | Trening Personalny | BodyTec20 | Trening EMS | Siłownia XXI wieku

Regulamin sklepu internetowego

 

1. Sklep Internetowy sklep.bodytec20.pl, działający pod adresem sklep.bodytec20.pl, którego właścicielem jest Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 – podmiot,  dalej jako „Studio”;

BodyTec20 Plus – nazwa studio, w którym świadczone są usługi treningu EMS w ramach zawartej z Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 Umowy;

Trening EMS – trening przy pomocy urządzenia oraz elektrostymulacji

Klient Studio – klient, który zakupił voucher za pośrednictwem z Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 oraz zaakceptował niniejszy Regulamin;

Opłata za voucher – opłata umożliwiająca korzystanie z usług w ramach zakupionego Vocuheru;

Umowa – umowa o korzystanie z usług BodyTec20 Plus zawarta przez klienta z Bodytec20 sp. z o.o. i Bodytec20Plus sp. z o.o.

Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę

Voucher – wszystkie vouchery z oferty BodyTec20 Plus Plus dostępnej na stronie www.BodyTec20.pl. Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 zastrzega sobie możliwość ograniczeń ilościowych dostępnych Voucherów.

Trener– osoba prowadząca zajęcia EMS i czuwająca nad efektami Członka Studio.

Administrator – administrator danych osobowych udzielonych przez Członka Studio, któremu przysługuje prawo przetwarzania tych danych w zakresie świadczonych usług.

 

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia realizujemy w dni robocze.

 

3. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego: 45 1050 1461 1000 0090 8118 4609 lub za pomocą systemów szybkich płatności internetowych dostępnych przy składaniu zamówienia.

 

4. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane. W takiej sytuacji – informuje o tym e-mailem bądź telefonicznie.

 

5. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

 

6. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu, prosimy o kontakt mailowy na adres info@bodytec20.pl

 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedający o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 

8. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, zazwyczaj jednak następuje w tym samym dniu roboczym.

 

9. Na przelew czekamy 2 dni, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

 

10. Korzystanie ze Studio

Ustala się następujące zasady korzystania ze studio:

a) Klient Studio zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Studio w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klient Studio ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Studio;

b) Z usług Studio może korzystać wyłącznie osoba wskazana w umowie, posiadająca imienną kartę członkowską;

c) Klient Studio zobowiązany jest do okazywania w Studio każdorazowo swojej karty członkowskiej (jeśli jest w posiadaniu) ;

d) Na trening obowiązują każdorazowo zapisy – telefonicznie pod nr dostępnym na stronie internetowej bodytec20.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info2bodytec20.pl lub indywidualny numer studia dostępny na stronie bodytec20.pl oraz poprzez stronę internetową www.bodytec20.pl a także osobiście;

e) Wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, Klienci i Członkowie Bodytec20 Plus, którzy nie dokonali rezerwacji, mają możliwość uczestniczenia w treningu;

f) Klient Studio zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Studio;

g) Każdy Klient Studio zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania Studio. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu Studio uprzedzi Klientów przez ogłoszenie tej zmiany w Studio w sposób umożliwiający Członkom Studio zapoznanie się z nimi, bądź telefonicznie lub pocztą elektroniczną;

h) Klientowi Studio przysługuje prawo do odwołania zaplanowanego na dany dzień treningu oraz konsultacji dietetycznej najpóźniej 12 h przed godziną jego rozpoczęcia. W sytuacji takiej, Członkowi Studio przysługuje możliwość zaplanowania odwołanego treningu w innym dniu. W przypadku odwołania przez Członka Studio treningu na mniej niż 12 h przed planowaną godziną rozpoczęcia treningu, Klient Studio nie ma prawa do odbycia go w innym terminie, a odwołany trening uważa się za odbyty;

i)  Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Studio jest zabronione. Członkowie Studio nie stosujący się do tego punktu, zostaną pozbawieni członkostwa w trybie natychmiastowym;

j)  Klient Studio będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Studio;

k) Zabrania się odbywania treningu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz podczas złego samopoczucia Członka Studio;

l)  Klient Studio ma obowiązek poinformować każdorazowo o złym stanie fizycznym jak i złym samopoczuciu w szczególności o urazach, kontuzjach, wszelkich problemach zdrowotnych oraz ciąży;

m) Na terenie Studio obowiązuje konieczność noszenia odzieży sportowej przekazanej przez Trenera;

n)  Dla celów higienicznych każdy Klient zobowiązany jest do używania ręcznika podczas treningu w pomieszczeniu treningowym;

o) Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych bez zgody Studio BodyTec20 Plus na terenie Studio jest zabronione;

p) Klient Studio jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szatni, w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zabezpieczyć kluczykiem uniemożliwiającym jej otwarcie. Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Studio, w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

q) Szatnie oraz szafki na terenie Studio są opróżniane i oczyszczane codziennie. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Studio i mogą zostać odebrane w Studio w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne;

r) W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Koordynator bądź Manager Studio ma prawo do arbitrażowego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Studio;

s) Przed rozpoczęciem korzystania z usług Studio, Klient Studio ma obowiązek zapoznania się z Kartą przeciwskazań w celu wykluczenia przeciwskazań, które uniemożliwiłybymu korzystanie z usług Studio;

t) Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 tj. podmiot prowadzący Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w Studio, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Studio.

 

11. Dostępne Produkty

a) Voucher na trening próbny

– zawiera konsultację i wywiad z trenerem oraz Trening próbny EMS

– Klient może zakupić i wykorzystać Voucher tylko raz

– Z vouchera nie mogą skorzystać członkowie Bodytec20plus posiadający ważne lub nieważne członkostwo

– Z vouchera nie może skorzystać osoba , która korzystała z treningu wdrożeniowego w ciągu ostatniego pół roku)

 

b) Voucher na trening w parze (zawiera konsultację i wywiad z trenerem oraz Trening próbny EMS dla par)

– Zawiera konsultację i wywiad z trenerem oraz Trening próbny EMS dla dwóch osób

– Klient może zakupić i wykorzystać Voucher tylko raz

– Z vouchera nie mogą skorzystać członkowie Bodytec20plus posiadający ważne lub nieważne członkostwo

– Z vouchera nie może skorzystać osoba , która korzystała z treningu wdrożeniowego w ciągu ostatniego pół roku)

 

c) Voucher 2 treningi + konsultacja dietetyczna

– zawiera konsultację i wywiad z trenerem oraz Trening próbny EMS, Pełny 20 minutowy Trening EMS, konsultacje dietetyczną on-line

– Klient może zakupić i wykorzystać Voucher tylko raz

– Z vouchera nie mogą skorzystać członkowie Bodytec20plus posiadający ważne lub nieważne członkostwo

– z vouchera nie może skorzystać osoba, która korzystała z treningu wdrożeniowego w ciągu ostatniego pół roku)

 

d) Voucher 6 treningów + konsultacja dietetyczna (zawiera 6 Treningów EMS oraz konsultacje dietetyczną on-line)

– zawiera 6 pełnych 20 minutowych Treningów EMS, plan treningowy,  konsultacje dietetyczną on-line

 

e) Voucher współpraca dietetyczna + jadłospis

– dostępność wyłącznie po uzupełnieniu indywidualnego wywiadu dietetycznego

 

f) Voucher na konsultację dietetyczną

-zawiera konsultację dietetyczną on-line

 

g) Vouchery dostępne w aktualnej ofercie promocyjnej „Pakiet Święta”

– Uczestnik może przystąpić do Promocji „Pakiet święta” od dnia

01.12.2022r. do 31.12.2022r.

– Voucher jest voucherem na okaziciela.

-Okaziciel może wykorzystać tylko jedno członkostwo.

– Okaziciel nie może posiadać aktywnego lub zakończonego członkostwa w Bodytec20plus.

– Data ważności trwania członkostwa to 5 tygodni, licząc od dnia rozpoczęcia członkostwa.

-Voucher nie podlega zniżce

 

 

12. Pozostałe postanowienia

Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Studio lub jego części, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Studio i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Studio, klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Studio sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 ma prawo pozbawić Członka Studio prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Studio, pytań, skarg i zażaleń, czy wniosków prosimy o kontakt pod adresem wskazanym na stronie internetowej www,bodytec20.pl . Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690  zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient Studio zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 na stronie internetowej BodyTec20 Plus.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Członkowie Studio zostaną dodatkowo powiadomieni przez Studio poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Członkowi Studio w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa.

Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.

 

13. Klient Studio w ramach zawartej współpracy może korzystać z usług oferowanych przez Studio BodyTec20Plus we wszystkich lokalizacjach na terenie Polski tj.:

a)    BodyTec20 Plus Kilińskiego

b)    Bodytec20 Plus Pabianice

c)    BodyTec20 Plus Przybyszewskiego

d)    Bodytec20 Plus Pojezierska

e)    BodyTec20 Plus Legnicka

f)     BodyTec20 Plus Wałbrzyska

g)    Bodytec20 Plus Zwycięska

h)    BodyTec20 Plus Opolska

i)      BodyTec20 Plus Bażantowo

j)      BodyTec20 Plus Częstochowa

k)    BodyTec20 Plus Powązkowska

l)      BodyTec20 Plus Cybernetyki

m)   BodyTec20 Plus Pełczyńskiego

n)    Bodytec20 Plus Kazachska

o)     Bodytec20 Plus Jeziorańskiego

p)     Bodytec20 Plus Lanciego

r)      Bodytec20 Plus Kasprzaka

s)     Bodytec20 Plus Krochmalna

t)      Bodytec20 Plus Białej Floty

u)     Bodytec20 Plus Elektryczna

 

14. Voucher

Możliwość korzystania usług oferowanych Członka Studio uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków:

a) Uiszczenie wynagrodzenia za zakup vouchera,

b) W przypadku osób małoletnich powyżej 16 roku życia wyrażenie pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych na zakup vouchera i korzystanie z usług Studio przez osobę małoletnią powyżej 16 roku życia. Pisemna zgoda zawiera również informację o pełnej odpowiedzialności przedstawiciela prawnego za osobę niepełnoletnią.

c) Zapoznanie się z regulaminem, który dostępny jest na stronie bodytec20.pl

Utrata możliwości skorzystania z Vouchera następuje:

a) Z upływem daty ważności Vouchera;

b) W innych przypadkach wskazanych w regulaminie.

c) W przypadku zakupu vouchera na trening wdrożeniowy lub konsultację dietetyczną klient ma obowiązek poinformować o przełożeniu lub odwołaniu wizyty m.in. 12 godzin przez wyznaczoną wizytą, w innym przypadku trening / konsultacja przepada a Voucher traci ważność.

Status Klienta można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.

Klientem Studio może zostać osoba nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich:
a) która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) małoletnia powyżej 16 roku życia, po dostarczeniu do Studio podpisanego przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia wyrażającego zgodę na zakup vouchera oraz korzystanie z usług oferowanych przez Studio BodyTec20 Plus przez małoletniego. Pisemna zgoda zawiera również informację o pełnej odpowiedzialności przedstawiciela ustawowego za osobę małoletnią.

W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Studio na własne ryzyko. W takim przypadku Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 i Bodytec20Plus sp. z o.o. 95-200 Pabianice, Kudrowice 12 NIP: 7312070965 REGON: 388188690 nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek korzystania przez Członka Studia z usług Studia mimo występowania przeciwskazań zdrowotnych.

 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).