Regulamin | Trening Personalny | BodyTec20 | Trening EMS | Siłownia XXI wieku

Regulamin Studio BodyTec20+

1. Członek Studio w ramach zawartej Umowy może korzystać z usług oferowanych przez Studio BodyTec20+ we wszystkich lokalizacjach na terenie Polski tj.:

a) BodyTec20 Przybyszewskiego

b) Bodyteco20 Pojezierska

c) BodyTec20 Legnicka

d) Bodytec20 Zwycięska

e) BodyTec20 Bażantowo

f) BodyTec20 Częstochowa

Definicje
2. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym regulaminie:
Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514  – podmiot, z którym Członek Studio zawiera Umowę, dalej jako „Studio”;
BodyTec20+ – nazwa studio, w którym świadczone są usługi treningu EMS w ramach zawartej z Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514;
Trening EMS – trening przy pomocy urządzenia oraz elektrostymulacji
Członek Studio – klient, który zawarł z Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 Umowę oraz zaakceptował niniejszy Regulamin;
Opłata za członkostwo – opłata umożliwiająca korzystanie z usług w ramach zawartej Umowy;
Umowa – umowa o korzystanie z usług BodyTec20 zawarta przez klienta z Bodytec20 sp. z o.o.
Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę
Członkostwa – wszystkie członkostwa z oferty BodyTec20 dostępnej na stronie www.BodyTec20.pl. Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514  zastrzega sobie możliwość ograniczeń ilościowych dostępnych Członkostw.
Trener – osoba prowadząca treningi EMS i czuwająca nad efektami Członka Studio.
Administrator – administrator danych osobowych udzielonych przez Członka Studio, któremu przysługuje prawo przetwarzania tych danych w zakresie świadczonych usług.

3. Możliwość korzystania usług oferowanych Członka Studio uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków:
a) zawarcie Umowy oraz uiszczenie wynagrodzenia określonego w umowie (zakup członkostwa),
b) W przypadku osób małoletnich powyżej 16 roku życia wyrażenie pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych na zakup członkostwa i korzystanie z usług Studio przez osobę małoletnią powyżej 16 roku życia. Pisemna zgoda zawiera również informację o pełnej odpowiedzialności przedstawiciela prawnego za osobę niepełnoletnią.
c) Zapoznanie się z regulaminem, który jest załącznikiem do umowy
d) Odbiór imiennej karty personalnej
4. Utrata członkostwa następuje:
a) Z upływem czasu na jaki została zawarta umowa;
b) W przypadku rezygnacji z członkostwa z powodów zdrowotnych;
4. Status Członka Studio można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.
5. Członkiem Studio może zostać osoba nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich:
a) która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) małoletnia powyżej 16 roku życia, po dostarczeniu do Studio podpisanego przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia wyrażającego zgodę na zakup członkostwa oraz korzystanie z usług oferowanych przez Studio BodyTec20 przez małoletniego. Pisemna zgoda zawiera również informację o pełnej odpowiedzialności przedstawiciela ustawowego za osobę małoletnią.
6. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Studio na własne ryzyko. W takim przypadku Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek korzystania przez Członka Studia z usług Studia mimo występowania przeciwskazań zdrowotnych.

Płatności
7. W kwestiach płatności obowiązują następujące zasady:
a) Płatność gotówkowa;
b) Kartą płatniczą – terminal płatniczy na miejscu w Studio;
c) Rozłożenie płatności od 3 do 12 rat 0% przy udziale i współpracy Alior Bank;
d) Poprzez portal przelewy24.pl
e) W przypadku zmiany metody płatności, członek Studio ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Studio.
Warunki promocji
8.Warunkiem promocji – uzyskania procentowego rabatu jest:
Przekazanie 3 poleceń oraz dodanie opinii na Google lub Facebook w terminie 30 dni od podpisania umowy/ zakupu członkostwa. Rabat ustalany jest indywidulanie w studio.
Poprzez polecenie rozumie się osobę zainteresowaną odbyciem treningu EMS.
Prawo odstąpienia
9. Zawarcie przez klienta Umowy za pośrednictwem sieci Internet (on-line) jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
10. Klientowi, który zawarł Umowę w sposób, o którym mowa w ust. 8 powyżej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, które winien wykonać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.
Reklamacja
a) Klient może złożyć reklamację w dowolniej formie. Reklamacje prosimy wysłać w formie mailowej na adres – info@bodytec20.pl
b) Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Usługi, rodzaj reklamowanej Usługi, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
c) Bodytec20 rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
d) Bodytec20 udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).
Korzystanie ze Studio
11. Ustala się następujące zasady korzystania ze studio:
a) Członek Studio zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Studio w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Studio ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Studio;
b) Z usług Studio może korzystać wyłącznie osoba wskazana w umowie, posiadająca imienną kartę członkowską;
c) Członek Studio zobowiązany jest do okazywania w Studio każdorazowo swojej karty członkowskiej;
d) Na trening EMS obowiązują każdorazowo zapisy – telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie bodytec20.pl oraz poprzez stronę internetową www.bodytec20.pl a także osobiście;
e) Wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, Członkowie, którzy nie dokonali rezerwacji, mają możliwość uczestniczenia w treningu;
f) Członek Studio zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Studio;
g) Każdy Członek Studio zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania Studio. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu Studio uprzedzi Członków przez ogłoszenie tej zmiany w Studio w sposób umożliwiający Członkom Studio zapoznanie się z nimi, bądź telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
h) Członkowi Studio przysługuje prawo do odwołania zaplanowanego na dany dzień treningu najpóźniej 24 h przed godziną jego rozpoczęcia. W sytuacji takiej, Członkowi Studio przysługuje możliwość zaplanowania odwołanego treningu w innym dniu. W przypadku odwołania przez Członka Studio treningu na mniej niż 24 h przed planowaną godziną rozpoczęcia treningu, Członek Studio nie ma prawa do odbycia go w innym terminie, a odwołany trening uważa się za odbyty;
i) Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Studio jest zabronione. Członkowie Studio nie stosujący się do tego punktu, zostaną pozbawieni członkostwa w trybie natychmiastowym;
j) Członkowie Studio będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Studio;
k) Zabrania się odbywania treningu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz podczas złego samopoczucia Członka Studio;
l) Członek Studio ma obowiązek poinformować każdorazowo o złym stanie fizycznym jak i złym samopoczuciu w szczególności o urazach, kontuzjach, wszelkich problemach zdrowotnych oraz ciąży;
m) Na terenie Studio obowiązuje konieczność noszenia odzieży sportowej przekazanej przez Trenera;
n) Dla celów higienicznych każdy Członek zobowiązany jest do używania ręcznika podczas treningu w pomieszczeniu treningowym;
o) Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych bez zgody Studio BodyTec20 na terenie Studio jest zabronione;
p) Członek Studio jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szatni, w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zabezpieczyć kluczykiem uniemożliwiającym jej otwarcie. Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Studio, w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
q) Szatnie oraz szafki na terenie Studio są opróżniane i oczyszczane codziennie. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Studio i mogą zostać odebrane w Studio w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne;
r) W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Koordynator bądź Manager Studio ma prawo do arbitrażowego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Studio;
s) Przed rozpoczęciem korzystania z usług Studio, Członek Studio ma obowiązek zapoznania się z Kartą przeciwskazań w celu wykluczenia przeciwskazań, które uniemożliwiłyby mu korzystanie z usług Studio;
t) Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 tj. podmiot prowadzący Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w Studio, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Studio.
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
12. Administratorem danych osobowych członka studio jest Bodytec20 sp. z o.o.
13. Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Członek Studio lub inna zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
· listownie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa
· przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
· poprzez e-mail: Kancelaria@uodo.gov.pl
· telefonicznie: (22) 531 03 00
14. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) Świadczenie usług opisanych w regulaminie.
W zakresie wypełniania tego celu Administrator przetwarza choćby dane niezbędne do założenia profilu Klienta, zarządzania płatnościami, do obsługi zapytań i reklamacji czy historii odwiedzin Studio.
Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług.
b) w celu marketingowym, który obejmuje:
i) przesyłanie newslettera, informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów, również na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej przypisane do Członka Studio, w tym za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie,
ii) przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych,
iii) łączenie danych Członka Studio z informacjami dotyczącymi jego cech, zachowań lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań Członka Studio (tzw. profilowanie),
c) W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą:
i) zapewnienie bezpieczeństwa w Studio (przede wszystkim Członkom Studio ale także pracownikom) przy wykorzystaniu monitoringu,
ii) rozwój i ulepszanie usług Administratora,
iii) kontaktowanie się oraz interakcja z Członkiem Studio lub osobą zainteresowaną (choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administratora),
iv) zarządzanie promocjami i konkursami, w których Członek Studio lub osoba zainteresowana bierze udział.
15. Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Członka Studio lub osobę zainteresowaną udostępnione lub które zebrał w trakcie interakcji z Członkiem Studio lub osobą zainteresowaną.
16. Do danych takich należą:
a) Dane podawane podczas pierwszej wizyty na studio;
b) Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Studio usług – np.dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane podawane w konkursach, wizerunek;
c) Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania;
d) Dane dotyczące preferencji lub zachowań – udostępniane przez Członka Studio lub osobę zainteresowaną podczas przeglądania strony www, konkursów, akcji promocyjnych i wydarzeń organizowanych w Studio;
e) Dane audiowizualne – nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.
17. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.
18. Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgód i innych oświadczeń Członka Studio lub osoby zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez Członka Studio lub osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
19. Członek Studio czy osoba zainteresowana mają prawo:
a) Żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
b) Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora.
20. Członek Studio lub osoba zainteresowana ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Administratorowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
21. Z Administratorem skontaktować można się pod adresem: info@bodytec20.pl

Pozostałe postanowienia
22. Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Studio lub jego części, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Studio i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
23. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Studio, klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu
24. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Studio sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 ma prawo pozbawić Członka Studio prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.
25. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Studio, pytań, skarg i zażaleń, czy wniosków prosimy o kontakt pod adresem wskazanym na stronie internetowej www.bodytec20.pl . Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514 zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.
26. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
27. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Członek Studio zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Bodytec20 sp. z o.o. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice NIP: 7312070882 REGON: 388156514  na stronie internetowej www.bodytec20.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Członkowie Studio zostaną dodatkowo powiadomieni przez Studio poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Członkowi Studio w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa.
28. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.

 

 

Pozostałe regulaminy: